Kotisivu Sisällysluettelo                           

                               LAPIN POSTIMERKKEILIJÄT RY


LAPIN POSTIMERKKEILIJÄT RY:N SÄÄNNÖT

 

1.§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lapin Postimerkkeilijät ry. ja sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.

2.§ Tarkoitus ja toimintamuoto

 Yhdistyksen tarkoituksena on

- olla yhdyssiteenä Rovaniemen kaupungin ja Lapin postimerkkikeräilijöiden kesken

- jakaa tietoa postimerkkikeräilystä

- auttaa jäseniä kokoelmien kartuttamisessa

- vastustaa postimerkkien väärentämistä, väärennysten levittämistä sekä kaikenlaista epärehellisyyttä postimerkkien kaupassa ja vaihtamisessa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- levittää filatelian harrastusta nuorison keskuuteen järjestämällä neuvontatilaisuuksia

- järjestää postimerkkinäyttelyjä ja -huutokauppoja

- luo ja kehittää suomenkielistä filatelistista sanastoa

- avustaa jäsenen kuoltua jäsenen omaisia kokoelmien arvioinnissa ja myymisessä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia, hankkia ja omistaa kiinteistöjä. Näitä toimintoja varten yhdistys hankkii asianomaiset luvat.

3.§ Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4.§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat

- varsinaiset jäsenet, joiksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö

- nuorisojäsenet, joiksi voidaan hyväksyä 7 vuotta täyttänyt henkilö

- kunniajäsenet, joiksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on ansiokkaalla tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa tai muulla tavalla erityisen ansioitunut

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset ja nuorisojäsenet. Kunniajäsenet hyväksyy hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen hallitus voi todeta jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt kahtena (2) vuotena jäsenmaksunsa maksamatta.

Nuoriso- ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta eikä heitä voida valita hallitukseen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenilta perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vaalikokous. Jäsenmaksu voi olla jäsenryhmittäin erisuuruinen. 

5.§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä kutsuu joko keskuudestaan tai muualta muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi toimintansa edistämiseksi asettaa myös muita toimielimiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he siihen katsovat olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) jäsentä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

6.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa.

7.§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu jäsenille kirjallisena tai julkaisemalla se yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8.§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat tilikokous ja vaalikokous sekä ylimääräinen kokous.

Tilikokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuun aikana.

Tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Päätetään mahdollisesta yli- tai alijäämän käytöstä

8. Käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat

Vaalikokous pidetään vuosittain loka-marraskuun aikana.

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

6. Päätetään toimihenkilöille mahdollisesti maksettavista kulukorvauksista

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

8. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja

9. Käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen kokousta.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan ilmoittama mielipide.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella paikalla olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni, kuitenkin jäsen voi lisäksi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta yhdistyksen varsinaista jäsentä. Valtakirjat hyväksyy yhdistyksen kokous kutakin kokousta varten erikseen. 

9.§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle vähintään kolmea (3) viikkoa ennen tilikokousta ja toiminnantarkastajan on palautettava asiakirjat lausuntoineen hallitukselle kaksi viikkoa ennen tilikokousta. 

10.§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vaalikokouksessa 1.11.2010

Rovaniemellä                päivänä marraskuuta 2010

                      Pekka Kerkelä                                       Risto Yliviitala

                      Puheenjohtaja                                       Sihteeri

 

Kotisivu ]

Copyright © 2010 Lapin Postimerkkeilijät ry
Muokattu viimeksi: 15. huhtikuuta 2014